دانلود رایگان دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 تمامی رشته ها

لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دريافت دفترچه

مهندسی فضای سبز - کد 1328
دريافت دفترچه  زبان روسی - کد 1122
دريافت دفترچه  زبان آلمانی - کد 1124
دريافت دفترچه مشاوره - کد 1143
دريافت دفترچه آماد- کد 1156
دريافت دفترچه علوم و مهندسی مرتع وآبخیزداری - کد 1301
دريافت دفترچه زراعت و اصلاح نباتات - کد 1303
 دريافت دفترچه  علوم و مهندسی باغبانی- کد 1305
 دريافت دفترچه  ترویج وآموزش کشاورزی- کد 1306
دریافت دفترچه  علوم و مهدسی جنگل - کد 1307
دریافت دفترچه علوم دام و طیور-کد 1309
دریافت دفترچه مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی- کد 1312
دریافت دفترچه علوم و مهدسی صنایع غذایی- کد -1313
دریافت دفترچه بیماری شناسی گیاهی - کد 1315
دریافت دفترچه علوم و مهندسی محیط زیست - کد 1317
دریافت دفترچه مجموعه مدیریت - کد 1142
دریافت دفترچه علوم و مهندسی آب - کد 1302
دریافت دفترچه اقتصاد کشاورزی - کد 1304
دریافت دفترچه  مدیریت حاصلخیزی ، زیست فناوری و منابع خاک - کد 1308
دریافت دفترچه علوم و مهندسی شیلات - کد 1311
دریافت دفترچه مدیریت و کنترل بیابان - کد 1321
دریافت دفترچه  روان شناسی- کد 1133
دریافت دفترچه  مهندسی مکانیک بیو سیستم - کد 1319
دریافت دفترچه علوم تربیتی- کد 1117
دریافت دفترچه علوم زمین - کد 1201
دریافت دفترچه مهندسی مکانیک - کد1267
دریافت دفترچه مهندسی معدن - کد 1268
دریافت دفترچه  حسابداری- کد 1134
دریافت دفترچه  زیست شناسی سلولی و مولکولی کد 1206
دریافت دفترچه  آمار - کد 1207
دریافت دفترچه  ریاضی - کد 1208
دریافت دفترچه  فیزیک - کد 1204
دریافت دفترچه  مهدسی برق - کد 1251
دریافت دفترچه زبان فرانسه  - کد 1143و1117
 
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني

دريافت دفترچه

 حقوق- کد 1126
دريافت دفترچه  شیمی - کد 1203
دريافت دفترچه  مهندسی شیمی- کد1257
دريافت دفترچه مهندسی صنایع - کد 1259
دريافت دفترچه مهندسی نقشه‎برداری - کد 1263
 دريافت دفترچه  مهندسی عمران- کد 1264
 دريافت دفترچه  مهندسی مواد و متالوژی- کد 1272
دریافت دفترچه   مهندسی کامپیوتر- کد 1277
دریافت دفترچه مهندسی نساجی - کد 1283
دریافت دفترچه  ایمنی، بهداشت و محیط‎زیست - کد 1294
دریافت دفترچه معماری - کد 1352
دریافت دفترچه  هنرهای موسیقی - کد 1360
دریافت دفترچه طراحی پارچه و لباس - کد 1364
دریافت دفترچه علوم جغرافیایی - کد 1102
دریافت دفترچه  علوم اقتصادی - کد 1105 
دریافت دفترچه  علوم ورزشی - کد 1106
دریافت دفترچه  علوم اجتماعی- کد 1108
دریافت دفترچه مجموعه فلسفه - کد 1116
دریافت دفترچه  علوم سیاسی و روابط بین‎الملل - کد 1130
دریافت دفترچه تاریخ - کد 1107
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق - کد 1112
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی- فلسفه و کلام - کد 1113
دریافت دفترچه ادیان و عرفان و تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - کد 1114
دریافت دفترچه  الهیات و معارف اسلامی(مخصوص اهل تسنن) - کد 1115
دریافت دفترچه  زبان فرانسه - کد 1120
دریافت دفترچه  زبان انگلیسی - کد 1121
دریافت دفترچه باستان‎شناسی - کد 1132
دریافت دفترچه  مدرسی معارف اسلامی - کد 1152
 دریافت دفترچه  هنرهای نمایشی و سینما - کد 1357
 دریافت دفترچه  هنرهای تصویری و طراحی - کد 1358
 دریافت دفترچه  رشته های تخصصی دانشگاه علوم انتظامی امین - کد 1161
 دریافت دفترچه مجموعه علوم قرآن و حدیث - کد 1111
 دریافت دفترچه فرماندهی و مدیریت انتظامی - کد 1160
 دریافت دفترچه  زبان عربی - کد 1104
دریافت دفترچه بیوشیمی بالینی - کد 1509
دریافت دفترچه زبان فرانسه حقوق  - کد 1126
دریافت دفترچه زبان آلمانی و فرانسه - کد 1108- 1116-1130
دریافت دفترچه زبان ادبیا ت فارسی - کد 1101
  
لينك دانلود دفترچه كد و عنوان رشته امتحاني
دريافت دفترچه 1103 - سنجش ازدور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
 دريافت دفترچه 1110 - زبان فرانسه -مجموعه زبان شناسي
 دريافت دفترچه 1119 - علم اطلاعات ودانش شناسي
 دريافت دفترچه 1125 -  مديريت جهانگردي
 دريافت دفترچه 1127 - ايرانشناسي
 دريافت دفترچه 1128- آموزش زبان ژاپني بخش کتبي
 دريافت دفترچه 1129- زبان وادبيات اردو
 دريافت دفترچه 1131 - مطالعات جهان
 دريافت دفترچه 1137 - مطالعات زنان
 دريافت دفترچه 1138 -  علوم ارتباطات اجتماعي
 دريافت دفترچه 1139 - مددكاري اجتماعي
دريافت دفترچه 1144-مديريت دريايي

 دريافت دفترچه

1146 -  محيط زيست

دريافت دفترچه

1148 -  مديريت کسب و کار و امور شهري
 دريافت دفترچه 1202 - ژئوفيزيك وهواشناسي

 دريافت دفترچه

1205 -  فوتونيك
 دريافت دفترچه 1209 -علوم كامپيوتر
 دريافت دفترچه 1213 - زيست شناسي گياهي
 دريافت دفترچه 1214 - زيست شناسي علوم جانوري
 دريافت دفترچه 1215 -  علوم محيط زيست
 دريافت دفترچه 1216 - زيست شناسي دريا
 دريافت دفترچه 1217 - اوقيانوس شناسي فيزيکي
  دريافت دفترچه 1218 - تاريخ وفلسفه علم
 دريافت دفترچه 1219 - علوم شناختي
 دريافت دفترچه 1253 -  مهندسي نفت
  دريافت دفترچه 1255 - مهندسي پليمر
  دريافت دفترچه 1256 - مهندسي معماري كشتي
 دريافت دفترچه 1262 - مهندسي درسوانح طبيعي
 دريافت دفترچه 1273 - نانوفناوري -نانومواد
 دريافت دفترچه 1276 -  مهندسي فناوري اطلاعات
 دريافت دفترچه 1279 -  مهندسي هوافضا
 دريافت دفترچه 1285 - مهندسي شيمي -بيوتكنولوژي و داروسازي
 دريافت دفترچه 1287 - مهندسي طراحي محيط زيست
 دريافت دفترچه 1290 - مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت
 دريافت دفترچه 1295-آموزش مهندسی
 دريافت دفترچه 1292 - مهندسي بازرسي فني
 دريافت دفترچه 1293 - مهندسی ایمنی -بهداشت ومحيطزيست HSE
 دريافت دفترچه 1314 -حشره شناسي كشاورزي
 دريافت دفترچه 1322 - مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي
 دريافت دفترچه 1323 - اکوهيدرولوژي
 دريافت دفترچه 1324 - بيوتكنولوژي كشاورزي
 دريافت دفترچه 1325 - توسعه روستايي
 دريافت دفترچه 1327 - مديريت كشاورزي
 دريافت دفترچه 1350 - برنامه ريزي شهري -منطقه اي ومديريت شهري
 دريافت دفترچه 1351 - طراحي شهري
 دريافت دفترچه 1353 - مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي
 دريافت دفترچه 1356 - نمايش عروسكي

 دريافت دفترچه

1359 - هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي
 دريافت دفترچه 1361 - هنرهاي ساخت ومعماري
 دريافت دفترچه 1362 - طراحي صنعتي
 دريافت دفترچه 1363 - فرش
 دريافت دفترچه 1501 - انگل شناسي
 دريافت دفترچه 1502 - فيزيولوژي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1503- قارچ شناسي دامپزشکي
 دريافت دفترچه 1504 - بافت شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1505 - باكتري شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1506 - ايمني شناسي دامپزشكي
 دريافت دفترچه 1507 - بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي
 دريافت دفترچه 1510- سم شناسي
دریافت دفترچه 1109 - زبان های باستانی ایران
دریافت دفترچه 1153-  اطلاعات
دریافت دفترچه 1286-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ

 


دانلود رایگان سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ارشد سال 97

دانلود رایگان سوالات تخصصی و عمومی آزمون کارشناسی ارشد سال 98


 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
7 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
12 ماه پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
1 سال پیش