حضور ۵۲ دانشگاه ایرانی در رتبه‌بندی جهانی

نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها یورَپ URAP از سوی دانشگاه صنعتی خاورمیانه در ترکیه مدیریت و روزآمد می‌شود.

کانال تلگرامی آخرین رویداد های علمی،فرهنگی،دانشگاه

شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، مجموع کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجه کلیدی نظام یورپ URAP برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی آمده‌است.
 

جدول رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی URAP

ردیف رتبه جهانی دانشگاه مقالات استنادات مجموع کل انتشارات بهره‌وری علمی تأثیر پژوهشی  همکاری جهانی امتیاز کل
۱ ۲۵۴ دانشگاه تهران ۸۶.۰۷ ۸۴.۵ ۳۹.۴۲ ۷۲.۵۶ ۵۶ ۵۷.۸۶ ۳۹۶.۴۱
۲ ۳۶۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۷۴.۶۹ ۸۲ ۳۷.۹۳ ۶۷.۵۸ ۵۴.۴۷ ۴۹.۴۵ ۳۶۶.۱۱
۳ ۴۸۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۷.۹۱ ۷۴.۳۱ ۳۳.۱۲ ۶۳.۶۹ ۵۰.۱۶ ۴۵.۹۶ ۳۳۵.۱۶
۴ ۵۰۹ دانشگاه تربیت مدرس ۶۹.۷۵ ۷۲.۵۵ ۳۲.۵۷ ۶۱.۷۶ ۴۸.۸۴ ۴۴.۹۵ ۳۳۰.۴۲
۵ ۵۴۹ دانشگاه صنعتی شریف ۶۵.۹۵ ۷۱.۰۹ ۳۱.۵۴ ۶۰.۵۴ ۴۷.۸۴ ۴۵.۰۹ ۳۲۲.۰۴
۶ ۶۰۸ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰.۴۲ ۶۹.۱۸ ۲۹.۸۸ ۵۸.۱۹ ۴۶.۸۸ ۴۳.۵۴ ۳۰۸.۰۹
۷ ۶۱۶ دانشگاه تبریز ۶۲.۸۱ ۶۷.۵۸ ۲۸.۳۴ ۵۶.۶۴ ۴۶.۷۸ ۴۳.۴۷ ۳۰۵.۶۱
۸ ۶۱۸ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۳.۲۷ ۶۸.۳۵ ۲۹.۸۵ ۵۸.۳۲ ۴۶.۴۳ ۳۹.۰۹ ۳۰۵.۳
۹ ۶۳۰ دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ۶۰.۷۷ ۶۹.۳۳ ۳۱.۵۸ ۵۶.۵۴ ۴۵.۷۷ ۴۰.۰۲ ۳۰۴.۰۱
۱۰ ۶۷۷ دانشگاه شیراز ۵۹.۱۷ ۶۵.۷۶ ۲۸.۳۵ ۵۶.۱۴ ۴۵.۰۵ ۴۱.۸۷ ۲۹۶.۳۵
۱۱ ۷۰۹ دانشگاه فردوسی مشهد ۵۸.۸۷ ۶۴.۶۴ ۲۸.۸۳ ۵۴.۰۴ ۴۲.۴۸ ۴۰.۶۱ ۲۸۹.۴۶
۱۲ ۷۷۷ دانشگاه شهید بهشتی ۵۶.۴۹ ۶۳.۱۱ ۲۷.۲۸ ۵۲.۰۵ ۴۱.۷ ۳۸.۵۶ ۲۷۹.۲
۱۳ ۸۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۱.۸۸ ۶۴.۷۵ ۲۶.۹۷ ۵۱.۷ ۴۳.۹۶ ۳۵.۸۲ ۲۷۵.۰۷
۱۴ ۸۳۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۷.۱۸ ۶۴.۷۹ ۲۵.۴۱ ۵۱.۸۵ ۴۷.۳۵ ۳۴.۲۵ ۲۷۰.۸۴
۱۵ ۹۳۱ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۱.۹۳ ۵۷.۴۳ ۲۶.۲۸ ۴۶.۱۶ ۳۸.۱۵ ۳۴.۶۸ ۲۵۴.۶۳
۱۶ ۹۸۷ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۸.۹۷ ۶۲.۴۶ ۱۹.۴۸ ۵۰.۲ ۴۷.۴۴ ۲۹.۳۸ ۲۴۷.۹۲
۱۷ ۹۸۹ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۴۸.۶۵ ۵۶.۵۳ ۲۴.۶۸ ۴۶.۹۹ ۳۷.۵۱ ۳۳.۴۳ ۲۴۷.۸
۱۸ ۱۰۱۵ دانشگاه کاشان ۴۱.۸۸ ۶۰.۶۷ ۲۱.۰۷ ۴۹.۲۶ ۴۴.۱۴ ۲۷.۴۸ ۲۴۴.۴۹
۱۹ ۱۰۳۶ دانشگاه گیلان ۴۶.۴۴ ۵۶.۰۲ ۲۲.۷۳ ۴۷.۰۸ ۳۹.۲۶ ۳۰.۸۶ ۲۴۲.۴
۲۰ ۱۰۸۳ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۴۶.۹۶ ۵۴.۶۷ ۲۴.۹۹ ۴۳.۹۳ ۳۵.۷۹ ۳۱.۰۵ ۲۳۷.۳۸
۲۱ ۱۱۳۴ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۴۳.۰۱ ۵۳.۵۲ ۲۳.۵۸ ۴۲.۹۸ ۳۵.۷۲ ۳۲.۲۲ ۲۳۱.۰۳
۲۲ ۱۱۳۷ دانشگاه اصفهان ۴۴.۵۲ ۵۲.۷۵ ۲۳.۰۳ ۴۳.۸۱ ۳۴.۴۶ ۳۲.۳ ۲۳۰.۸۸
۲۳ ۱۱۵۸ دانشگاه سمنان ۴۱.۰۵ ۵۵.۲۶ ۲۰.۵۱ ۴۵.۱۵ ۳۸.۹۷ ۲۷.۵ ۲۲۸.۴۵
۲۴ ۱۲۲۹ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۳۵.۴۳ ۵۵.۳۴ ۱۸.۶۱ ۴۲.۷۱ ۴۲.۳۵ ۲۶.۶۱ ۲۲۱.۰۵
۲۵ ۱۲۳۱ دانشگاه رازی کرمانشاه ۳۹.۲۷ ۵۱.۷۲ ۲۰.۶۴ ۴۳.۲۱ ۳۶.۰۶ ۲۹.۹ ۲۲۰.۷۹
۲۶ ۱۲۷۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۴۳.۴۵ ۴۹.۸۷ ۲۱.۱۶ ۴۱.۲۶ ۳۳.۰۷ ۲۸.۶۱ ۲۱۷.۴۳
۲۷ ۱۲۸۳ دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۲۷.۱۴ ۵۷.۳۳ ۱۷.۹۲ ۴۴.۷ ۴۵.۴۳ ۲۳.۹ ۲۱۶.۴۱
۲۸ ۱۲۹۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۳۶.۶ ۵۲.۰۶ ۱۹.۶ ۴۱.۷۵ ۳۵.۹۷ ۲۸.۹۴ ۲۱۴.۹۳
۲۹ ۱۳۲۴ دانشگاه ارومیه ۴۲.۴۹ ۴۸.۶۸ ۲۰.۸۴ ۴۰.۲۸ ۳۳.۰۲ ۲۷.۳۸ ۲۱۲.۶۹
۳۰ ۱۳۳۴ دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۲۵.۱۴ ۵۶.۷۷ ۱۵.۹ ۴۳.۱۹ ۴۷.۰۲ ۲۳.۶۷ ۲۱۱.۶۹
۳۱ ۱۳۴۴ دانشگاه مقدس اردبیلی ۳۳.۰۱ ۴۹.۰۲ ۱۶.۳ ۴۲.۶۲ ۴۴.۱۸ ۲۵.۴۷ ۲۱۰.۶
۳۲ ۱۴۰۲ دانشگاه یاسوج ۲۸.۰۴ ۵۲.۵۳ ۱۶.۰۲ ۴۲.۳ ۴۲.۰۶ ۲۳.۷۳ ۲۰۴.۶۹
۳۳ ۱۴۴۴ دانشگاه صنعتی سهند ۳۴.۰۴ ۴۹.۵۶ ۱۷.۳۱ ۴۰.۳۶ ۳۶.۰۲ ۲۳.۵۳ ۲۰۰.۸۲
۳۴ ۱۴۸۸ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۲.۲۸ ۵۰.۰۷ ۱۷.۰۸ ۳۹.۳ ۳۶.۶۸ ۲۱.۰۹ ۱۹۶.۴۹
۳۵ ۱۴۸۹ دانشگاه مازندران ۳۱.۵۲ ۴۷.۹۹ ۱۷.۶۲ ۴۰.۰۳ ۳۴.۳۴ ۲۴.۳۲ ۱۹۵.۸۲
۳۶ ۱۴۹۲ دانشگاه صنعتی شاهرود ۴۱.۰۵ ۴۳.۱۲ ۱۷.۵۹ ۳۵.۹۲ ۲۹.۰۲ ۲۹.۰۵ ۱۹۵.۷۴
۳۷ ۱۴۹۷ دانشگاه شهید چمران اهواز  ۳۴.۸۲ ۴۶.۱۳ ۱۸.۱۸ ۳۸.۵ ۳۲.۵۷ ۲۵.۲۷ ۱۹۵.۴۷
۳۸ ۱۵۱۰ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ۳۰.۵ ۴۹.۳۹ ۱۸.۰۷ ۳۸.۶۴ ۳۵.۵ ۲۱.۹۳ ۱۹۴.۰۳
۳۹ ۱۵۲۵ دانشگاه بین المللی امام خمینی ۳۴.۶۱ ۴۷.۶۳ ۱۵.۶۹ ۳۸.۳ ۳۵.۰۹ ۲۱.۳۸ ۱۹۲.۷
۴۰ ۱۵۳۴ دانشگاه علوم پزشکی کردستان ۱۷.۴۶ ۵۴.۵۲ ۱۰.۸۴ ۴۰.۶۱ ۵۱.۰۳ ۱۷.۷۱ ۱۹۲.۱۷
۴۱ ۱۵۸۳ دانشگاه یزد ۳۳.۶۱ ۴۳.۶۳ ۱۸.۷۴ ۳۷.۲۱ ۳۰.۴۲ ۲۴.۸۸ ۱۸۸.۴۸
۴۲ ۱۶۱۹ دانشگاه شهرکرد ۲۹.۷۵ ۴۴.۴۹ ۱۶.۰۸ ۳۷.۵۶ ۳۳.۱۵ ۲۳.۶ ۱۸۴.۶۴
۴۳ ۱۶۷۶ دانشگاه صنعتی شیراز ۳۱.۴ ۴۱.۶۵ ۱۵.۱ ۳۵.۳۱ ۳۰.۷۱ ۲۳.۹۷ ۱۷۸.۱۴
۴۴ ۱۹۳۵ دانشگاه الزهرا (س) ۲۱.۴۵ ۴۰.۹۹ ۱۴.۱۵ ۳۲.۴۸ ۳۰.۴۴ ۱۸.۰۵ ۱۵۷.۵۶
۴۵ ۲۰۸۱ دانشگاه شاهد ۲۴.۹ ۳۴.۶۵ ۱۴.۱۳ ۲۹.۸۵ ۲۵.۲۹ ۱۷.۴۳ ۱۴۶.۲۵
۴۶ ۲۳۳۴ دانشگاه خلیج فارس ۱۷.۲۴ ۳۲.۶۴ ۱۱.۱۵ ۲۶.۲۶ ۲۳.۰۵ ۱۷.۲۵ ۱۲۷.۵۸
۴۷ ۲۳۵۲ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۶.۷۹ ۳۱.۵۶ ۷.۹۴ ۲۶.۴۲ ۲۶.۷۳ ۱۶.۹ ۱۲۶.۳۳
۴۸ ۲۵۶۷ دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۱۲.۱۳ ۲۹.۶۳ ۸.۱ ۲۱.۵۵ ۲۱.۹۷ ۱۷.۶۶ ۱۱۱.۰۳
۴۹ ۲۷۰۶ دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۰.۸۲ ۲۶.۰۵ ۸.۹۸ ۲۰.۶۷ ۲۱.۱۴ ۱۳.۴۱ ۱۰۱.۰۶
۵۰ ۲۷۸۵ دانشگاه علامه طباطبایی ۱.۷۸ ۲۴.۴۵ ۶.۰۷ ۲۲.۷۹ ۲۵.۲۵ ۱۴.۶۸ ۹۵.۰۲
۵۱ ۲۸۵۵ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ۸.۲۵ ۲۴.۴ ۹ ۱۹.۲۲ ۱۷.۹۱ ۱۰.۷۱ ۸۹.۴۹
۵۲ ۲۸۸۵ دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۷.۰۱ ۲۴.۷۴ ۶.۱۶ ۱۹ ۲۰.۸۱ ۹.۰۲ ۸۶.۷۳

بر اساس گزارش  ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نظام رتبه‌بندی یورَپ، ۱۰ دانشگاه برتر این رتبه بندی شامل دانشگاه های هاروارد (آمریکا)، تورنتو (کانادا)، استانفورد (آمریکا)، کالج لندن (بریتانیا)، آکسفورد (بریتانیا)، جان هاپکینز (آمریکا)، کمبریج (بریتانیا)، میشیگان (آمریکا)، Saclay پاریس (فرانسه) و ایالتی واشنگتن (آمریکا) هستند.

بیشتر بخوانید:


برترین دانشگاه های آمریکا 2021
دانشگاههای برتر کانادا در سال 2021
5 دانشگاه برتر ایران در سال 2021
دانشگاههای برتر آلمان در سال 2021


 

 

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
1 سال پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
2 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش