رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش 99

متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی باید از رشته های مورد پذیرش این آزمون آگاهی داشته باشند سپس در صورت مطابقت داشتن رشته فارغ التحصیلی خود با رشته های های مندرج در دفترچه ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش اقدامات لازم برای ثبت نام را انجام دهند. در این قسمت به معرفی رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش میپردازیم اما با توجه به اینکه دفترچه ثبت نام سال 99 هنوز منتشر نشده است ، برای آگاهی بیشتر شما رشته های مورد نیاز در سال های گذشته که احتمالا امسال هم همین رشته ها مورد پذیرش باشند را در ادامه معرفی میکنیم
 

به کانال ویکی گرام در تلگرام بپیوندید

رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش
شغل رشته های مورد نیاز
آموزگاری ابتدایی (استثنایی) روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش استثنایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
آموزگاری ابتدایی (ابتدایی) آموزش ابتدایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – برنامه ریزی درسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها به جز روانشناسی صنعتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ادبیات فارسی دبیری ادبیات فارسی (لیسانس ، فوق لیسانس) ، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر تربیت بدنی معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر روانشناسی مشاوره و راهنمایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر ریاضی دبیری ریاضی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ریاضی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – آمار کلیه گرایش ها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر زبان و ادبیات انگلیسی دبیری زبان انگلیسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زبان انگلیسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر زیست شناسی آموزش علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – میکروبیولوژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر شیمی شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر عربی زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ادبیات عرب (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم اجتماعی جامعه شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مردم شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری علوم اجتماعی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر علوم تجربی زیست شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – شیمی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیر علوم تجربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری زیست شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری شیمی (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر فیزیک فیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری فیزیک (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیر معارف اسلامی (فلسفه) فلسفه کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری اقتصاد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم اقتصادی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری تاریخ تاریخ کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری تاریخ (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (جغرافیا) دبیری جغرافیا (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم زمین شناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ژئوفیزیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (زمین شناسی) علوم زمین (لیسانس ، فوق لیسانس) – زمین شناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – جغرافیا کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری حرفه و فن

 

(کار و فناوری)

مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری معارف اسلامی

 

(معارف اسلامی)

تحصیلات حوزوی سطح 2 (لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 3 (فوق لیسانس) – دبیری دینی و عربی (لیسانس ، فوق لیسانس) – دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس) – الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
دبیری هنر ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تصویرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری منظر (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مراقب سلامت بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت محیط (لیسانس ، فوق لیسانس) – بهداشت مدارس (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – تغذیه (لیسانس ، فوق لیسانس) – مامایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
مربی امور تربیتی مدارس الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – روانشناسی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تحصیلات حوزوی سطح 2 – تحصیلات حوزوی سطح 3 – علوم تربیتی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم قرآنی (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 2 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس، فوق لیسانس) – درجه تخصصی 3 – حافظ ممتاز قرآن (لیسانس ، فوق لیسانس)
مشاور واحد آموزشی روانشناسی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مشاوره کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار) چاپ کاردانی چاپ (فوق دیپلم)
هنرآموز الکتروتکنیک

 

(الکتروتکنیک)

مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی کنترل (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق قدرت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز الکتروتکنیک

 

(مکاترونیک)

مهندسی برق کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مکاترونیک (فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز چاپ مهندسی چاپ (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز حسابداری حسابداری کلیه گرایش ها (لیسان، فوق لیسانس)
هنرآموز زراعی و باغی تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات گیاهی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علمی کاربردی مدیریت تلفیقی آفات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

 

(ساخت و تولید)

مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساخت و تولید

 

(ماشین ابزار)

مهندسی قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ساخت و تولید (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید قالب سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ساختمان مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی اجرایی عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز سرامیک مهندسی سرامیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع چوب چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع چوب گرایش صنایع چوب (لیسانس ، فوق لیسانس) – کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی سازه های چوبی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – صنایع فلزی ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی تکنولوژی جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی مواد گرایش جوشکاری ( لیسانس، فوق لیسانس ) – مهندسی فناوری جوش ( لیسانس، فوق لیسانس )
هنرآموز طراحی و دوخت طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس و خیاطی (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی پوشاک (لیسانس ، فوق لیسانس) – تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس ، فوق لیسانس) – طراحی لباس (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کامپیوتر مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز کودکیاری بهداشت عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – پرستاری (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش دبستانی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش روانشناسی تربیتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمای تحصیلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – کودکیاری گرایش مربی کودک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مربی بهداشت (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (انیمیشن) تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز گرافیک (گرافیک) ارتباط تصویری (لیسانس ، فوق لیسانس) – گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – ارتباط تصویری – گرافیک (آموزش گرافیک) (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ماشین های کشاورزی تکنولوژی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های کشاورزی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز متالورژی مهندسی متالورژی ریخته گری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی متالورژی ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مواد و متالورژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش متالورژی عمومی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش مواد (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش آهن و فولاد (لیسانس ، فوق لیسانس) – انتخاب و شناسایی مواد-مدلسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی متالورژی گرایش ذوب فلزات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز معدن مهندسی معدن کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک خودرو مکانیک خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی مهندسی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی مکانیک موتورهای دریایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا گرایش کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریا و کشتی سازی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز ناوبری مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس) – ناوبری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی دریانوردی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نساجی مهندسی نساجی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقاشی دبیری نقاشی (لیسانس ، فوق لیسانس) – نقاشی کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز نقشه کشی عمومی

 

(معماری)

علمی کاربردی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – معماری داخلی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی معماری گرایش شهرسازی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی معماری (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) کاردانی فنی برق قدرت گرایش توزیع، پست، انتقال (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی (فوق دیپلم) – کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم) – کاردانی فنی الکتروتکنیک (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم) – کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم) – کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار کامپیوتر) کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم) – کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار الکترونیک) الکترونیک ( فوق دیپلم ) – الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون (فوق دیپلم) – برق-الکترونیک و ابزار دقیق (فوق دیپلم) – الکترونیک عمومی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار ساختمان) ساختمان گرایش ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی (فوق دیپلم) – ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع فلزی) صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی (فوق دیپلم) – صنایع فلزی گرایش جوشکاری (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار تاسیسات) کاردانی تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی (فوق دیپلم)
هنرآموز

 

(استادکارساخت و تولید)

کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش ماشین ابزار (فوق دیپلم) – کاردانی فنی ساخت و تولید گرایش قالب سازی (فوق دیپلم)
هنرآموز (استادکار صنایع چوب) صنایع چوب وکاغذ، سازه های چوبی (فوق دیپلم)
هنرآموز

 

(استادکارمکانیک خودرو)

کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)
هنرآموز الکترونیک مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش ها (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز تاسیسات مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس ، فوق لیسانس) – تاسیسات گرایش حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع دستی علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس ، فوق لیسانس) – صنایع دستی گرایش های فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز صنایع غذایی مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی ماشین های صنایع غذایی (لیسانس ، فوق لیسانس)
هنرآموز علوم دامی دامپروری (لیسانس ، فوق لیسانس) – دامپزشکی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی تولیدات دامی (لیسانس ، فوق لیسانس) – مهندسی علوم دامی (لیسانس ، فوق لیسانس)
 

➕ بیشتر بخوانید:


نکات کلیدی قبل از ثبت‌نام در آزمون استخدامی 
برای قبولی در آزمون استخدام آموزش و پرورش چه بخوانیم؟

منابع سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 
اعلام شرط سنی و شرایط عمومی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش


 

68 دیدگاه

 • yas
  1399-04-11 13:43:30
  مهندسی شیمی چی؟
 • حانیه حاجی
  1399-04-11 14:01:38
  تاریخ ثبت‌نام آزمون استخدامی کی هست
 • ندا
  1399-04-11 16:01:25
  سلام... چرا رشته مدیریت گرایش بازرگانی داخلشون نیست یعنی ممکنه نیاز نداشته باشن؟؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:12:21
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه جذب میشه.
 • ناشناس
  1399-04-11 17:40:45
  با سلام دفترچه کی میاد؟؟
 • ناشناس
  1399-04-11 18:09:15
  وظیفه دولت همین است و خوبه جوانان در نهادهای حاکمیتی استخدام شوند نه به ثروتمند یارانه و وام کرونا داده شود
 • یوسف بوعذار
  1399-04-11 19:59:01
  سلام رشته حقوق میشه وارد استخدام های آموزش وپرورش باشه ؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:13:02
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • بهناز حبیبی
  1399-04-11 21:08:38
  سلام وقت بخیر دفترچه کی میاد و منی که رشته ام مدیریت صنعتی را هم نیاز دارن یعنی امید هست
 • Kh
  1399-04-11 21:49:17
  زمان ثبت نام کی هستش
 • طوبی
  1399-04-11 22:07:22
  بنام خدا سلام علیکم .تاسف از اینکه دارای قرآن عظیم محمدی ص و فرهنگ و تمدن غنی هستیم اما از حقوق فردی و اجتماعی خود و قوانین مربوطه آگاه نیستیم و علتش نبود درسی باین عناوین در بین دروس تحصیلی مان می باشد ...چه بسا فراوان هموطنان که بعلت وجود این نقیصه در مسیر زندگی زمین خورده اند و هرگز نتوانسته اند جبران کرده کمر راست کنند و فشار روحی زیادی را تحمل کرده اند . خدانکند غرضی در کار باشد ان شاءالله....
 • سمانه کریمی
  1399-04-11 22:26:51
  پس کی دفترچه ها میاد؟؟!یعنی امسال دیگه نمیاد؟!!
 • حمید
  1399-04-11 22:40:09
  سلام رشته من مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست میتواند در آزمون شرکت کند
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:14:28
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • مهدی
  1399-04-12 00:36:25
  باسلام چرادررشته کارشناسی یاکارشناسی ارشد طی این چندساله آموزش وپرورش استخدامی ندارد.
 • ناشناس
  1399-04-12 00:58:15
  سلام شرایط سنی برای آزمون ۹۹ کارشناسی چی هست
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:15:26
   سلام دوست عزیز . هنوز اعلام نشده ولی احتمالا مثل پارسال باشه 35 سال
 • حسین علینژاد
  1399-04-12 01:17:30
  ثبت نام آزمون استخدامی در چه ماهی آغاز میشه؟؟؟
 • حمیدرصا اسلامی
  1399-04-12 01:26:58
  با سلام من استخدام پیمانی هستم لیسانس اموزش ابتدایی شاعل هستم تبدیل سمت نیستم میتونونم ازمون شرکت کنم یا نه
 • نازنین
  1399-04-12 01:33:50
  چرا هیچی از رشته های مدیریت نخواستن.تمام بچه های مدیریت مسلط به دروس ریاضی و آمار و حسابداری هستن.برای کادر مدیریت و ناظم و غیره نیاز ندارن یعنی.
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:16:09
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم نهاد مورد نیازه.
 • ناشناس
  1399-04-12 02:01:32
  فکر کنم اموزش و پرورش با مهندسی شیمی مشکل داره.واقعا متاسفم.
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:16:47
   سلام دوست عزیز. دبیری شیمی رشته شیمی تمامی گرایشات رو میخاد
 • باسم سیاحی
  1399-04-12 02:28:04
  چرا رشته های مدیریت داخل رشته ها نزدن خواهشا رشته مدیریت ثبت کنید درحال حاضر بیکار هستیم
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:16:55
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • مینا
  1399-04-12 02:36:55
  ندا منم بازرگانی خوندم ولی متاسفانه چند ساله چک میکنم اموزش پرورش نمیخواد این رشته رو.
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:17:02
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم دستگاه مورد نیازه.
 • اسد
  1399-04-12 03:29:43
  پس رشته مدیریت چی میشه
 • ناشناس
  1399-04-12 04:55:06
  سلام از فارغ التحصیلان حقوق استخدام نمیکنن؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:17:25
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم نهاد مورد نیازه.
 • ملینا
  1399-04-12 05:42:16
  مهندسی شیمی بیچاره چییییی؟
 • ناشناس
  1399-04-12 08:30:44
  اگر استخدامی در کار باشه واقعا زمان آزمون و دفترچه؟!
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:17:53
   سلام دوست عزیز. احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه دفترچه هم همون موقع منتشر میشه
 • صغرا احمدی
  1399-04-12 08:39:27
  جای تاسف داره که این پرستارها رو وارد همه جا کردن کم بیمارستان ها جذبشون کردن دیگه دست از مدارس برنمیدارن
 • م
  1399-04-12 09:07:54
  سلام چرا استخدامی برای فوق دیپلم حسابداری ندارید؟
 • زهرا
  1399-04-12 09:19:28
  چرا رشته مهندسی برق رو نمیگیرن.مگه دیپلم ریاضی فیزیک نداشتن مگه بهترینای ریاضی فیزیک نبودن ک رفتن برق،آیا برای دبیری فیزیک و ریاضی مهندسی برق متناسب نیست؟چرا منی که برق خوندم نباید بتونم آزمون اموزش پرورش شرکت کنم.چرا خانمی ک مهمدسی برق خونده نباید هیچ فرصت شغلی داشته باشه
 • فائزه
  1399-04-12 09:26:02
  سلام رشته حقوق جزو استخدامی های آپ نیست
 • ناشناس
  1399-04-12 09:43:29
  در نهایت پارتی بازی همه فکو فامیلای خودشونو میگیرن ,اینا کی به فکر جوونا بودن که حالا باشن
 • م.رو
  1399-04-12 10:10:50
  سلام من لیسانس ادبیات دارم ۳۸ سال سن دارم چطور میتونم قرارمون شرکت کنم در کدوم مقطع؟؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:18:38
   سلام دوست عزیز. احتمالا شما شرط سنی برای شرکت در آزمون رو نداشته باشید
 • جمشیدی
  1399-04-12 10:13:49
  باسلام چرا رشته زمین شناسی که از رشته های پایه هست، داخل رشته های موردنیاز نیست؟؟؟!!!!
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:18:54
   سلام دوست عزیز . این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه که اموزش و پرورش یه نهاده بقیه رشته ها در ازمون های وزارت خونه های دیگه هست. دفترچه سال قبل رو ببینید گرایشتون توی کدوم نهاد مورد نیازه.
 • M.ro
  1399-04-12 10:15:25
  سلام من لیسانس ادبیات دارم.۳۸ سال سن در کدوم مقطع میتوانم شرکت کنم
 • ناشناس
  1399-04-12 10:46:42
  باسلام....میخواستم ببینم کسی که دانشگاه دولتی صنایع غذایی خونده....چرا نمیتونه دبیربشه....اونم تجربی خونده ...هنراموز صنایع غذایی دقیقا کارش چیه....قطعا میتونه مقاطع دیگه هم تدریس کنه
 • پرهام
  1399-04-12 11:31:06
  سلام من لیسانس رشته روانشناسی هستم کی دفترچه ثبت نام میاد ؟
 • فاطمه
  1399-04-12 11:48:25
  زمان برگزاری آزمون کی هست؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:20:01
   سلام دوست عزیز.طبق اخبار احتمالا ثبت نام مرداد ماه باشه و احتمالا ازمون در شهریور
 • پروبن
  1399-04-12 13:02:12
  چرا رشته مدیریت بازرگانی داخلشون نیست
 • کریمی
  1399-04-12 13:22:49
  چرا رشته مدیریت دولتی داخلشون نیس
 • سهراب
  1399-04-12 13:42:05
  مسخرس بابا از هر رشته یکی دو نفر برمیدارن اونم چی از ۴ شهر یکی ???
 • Msoltani
  1399-04-12 13:54:43
  باسلام چن ساله که آزمون استخدامی برای رشته ی ما که ادبیاته برگزار نمیشه حالا هم که رشته ی ما تو استخدامی هست به نظرمن والبته خیلی ها باید شرط سنی برا لیسانس ۴۰سال درنظر گرفته بشه نه ۳۵ سال
 • ناشناس
  1399-04-12 13:56:15
  شرط سنی ۵سال بیشتر در نظر گرفته شود مثلا برا لیسانس۴۰سال
 • محمد
  1399-04-12 14:07:02
  چرا رشته علوم تربیتی نیست؟
 • فاطیما
  1399-04-12 16:22:11
  پس علوم سیاسی چی؟
 • ناشناس
  1399-04-12 17:15:04
  هنرآموز و استادکار ینی چی دقیقا؟
 • ماریا
  1399-04-12 18:46:38
  چرا تو هیچ دستگاهی مهندسی شیمی مخصوصا دختر نمیخوام، پس چرا دانشگاه پذیرش میزنن
 • sinamalek74
  1399-04-12 22:23:49
  سلام تاریخ آزمون مرداده یا تاریخ ثبت نام؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-12 22:31:06
   سلام دوست عزیز. گفتن احتمالا ثبت نام مرداد ماه و آزمون شهریور برگزار بشه. ولی خب سال گذشته هم ازمون به تعویق افتاد و آبان برگزار شد
 • سارا
  1399-04-12 22:40:21
  سلام رشته ی من مدیریت جهانگردیه هم به حسابداری ربط داره هم تاریخ هم جغرافیاهم اقتصادچرانخواستن
 • فاطمه روشن دیده
  1399-04-13 00:37:04
  لیسانس رشته روانشناسی هستم اموزگاری ابتدایی ابتدایی
 • فاطمه روشن دیده
  1399-04-13 00:43:38
  سلام تا کی وقت هی واسه تابت نام من لیسانس رشته روانشناسی هستم
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-15 22:14:46
   سلام دوست عزیز هنوز ثبت نام شروع نشده . اطلاع رسانی میکنیم
 • فاطمه روشن دیده
  1399-04-13 00:45:00
  چه مدارکی لازم داره
 • پوران
  1399-04-14 17:17:00
  باسلام دریکی ازبندهای این اطلاعیه..قیدشده کسانی که..درموسسات..دولتی...بصورت غیررسمی مشغول بوداند..به شرایط سنیش افزوده میشه...دانشگاه علمی کاربردی هم تدربس داشته باشیم هم شامل این موردوافزودن به شرایط سنی روداره؟ ممنونم .لطفا پاسخ بدین.
 • Rrrr
  1399-04-15 01:06:32
  کلیه گرایش های علوم و معارف که گفته شامل رشته حقوق هم میشه؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-15 22:13:42
   سلام دوست عزیز. توضیحات کامل تر در دفترچه اعلام میشه. برای اطمینان دفترچه سال 98 رو مطالعه کنید
 • Ghazal
  1399-04-15 01:08:48
  کسی که بهمن ماه لیسانس رو میگیره میتونه ثبت نام کنه؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-15 22:12:48
   سلام دوست عزیز. باید هنگام ثبت نام فارغ التحصیل شده باشین
 • مجتبی
  1399-04-15 22:00:19
  سلام فوق روانشناسی لیسانس آموزش ابتدایی ام سنم ۳۸ ساله احتمال پذیرش هست که امتحان بدم؟قبلا تا ۴۰ سال استخدام میکردن
 • ترنم
  1399-04-18 15:13:04
  سلام و احترام : خواستم بپرسم برای رشته های مدیریت بازرگانی یا صنعتی پذیرش ندارن ؟؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-27 22:15:10
   سلام دوست عزیز. این ازمون استخدامی دستگاه های اجرایه و احتمالا در دستگاه های دیگه رشته شما جذب داشته باشه. منتظر دفترچه راهنمای ثبت نام باشید و گرایشتون رو بررسی کنید.
 • ناشناس
  1399-04-18 18:22:24
  سلام رشته کشاورزی گرایش علوم کشاورزی یاچند بخشی میتونه توی آزمون شرکت کنه؟
 • حسین کردونی
  1399-04-26 03:19:45
  با سلام ایا رشته علم اطلاعات و دانش شناسی رو میخوان کتابداری قدیم .گرایش رشته هنر
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-27 22:13:53
   سلام دوست عزیز. منتظر انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام باشید و گرایشتون رو بررسی کنید.
 • آرش
  1399-04-27 18:13:26
  باسلام وخداقوت‌.ارشد حسابداری دارم.ایا اموزش وپرورش سال۹۹حسابداری جذب داره ؛واینکه موارد امتحانیش چی هست
  • خانم اسفندیاری
   1399-04-27 22:12:29
   سلام دوست عزیز. منتظر دفترچه راهنمای ثبت نام باشید و به طور کامل بررسی کنید.
 • خانم یوسفی هستم
  1399-04-28 15:48:54
  سلام من ۳۵ سال ۱۰ ماه سنم کارشناسی اموزش ابتدای دارم میتوانم در ازمون شرکت کنم؟ ممنون میشم زودتر جواب بدین
 • حسین باوی
  1399-04-28 20:46:39
  سلام وقتتون بخیر : من کارشناس معماری و نقشه کشی ساختمان هستم و منتظر استخدامی هستم ...خواستم بگم که موادی که باید واسه آزمون بخونیم چیه و از کجا باید تهیه کنیم ؟؟؟؟؟
 • ناشناس
  1399-04-28 21:47:41
  سلام من رشته کاردانی مربی کودک و رشته کارشناسی حرفه ای مبلغ قرآن میشه ثبت نام کنم ؟ممنون میشم جواب بدید
 • سعید
  1399-04-29 09:48:28
  آموزش و پرورش از مهمترین نهادهای هرکشوری هست و باید نیروی متخصص و مرتبط با نیاز خود جذب نیرو کند ، ولی متاسفانه تو این چند سال ، طرف سال ۱۳۷۹با مدرک دیپلم یک سال سرباز معلم بوده ،بعد سال ۱۳۹۸ اومدن بخاطر یک سال سابقه اون فرد رو استخدام آموزش پرورش کردن ، فقط واسه اینکه ۱۸ سال پیش ،یه سال سرباز معلم بوده ، بدون لحاظ کردن رشته تحصیلی با مدرک فوق دیپلم استخدام شده ،. بعد یه تعداد افرادمیومدن تو روستاها اونایی که سواد نداشتن شناسنامه هاشون رو میگرفتن و میبردن اداره آموزش پرورش و میگفتن ما به این افراد درس میدیم ،بدون هیچ نظارتی از آموزش وپرورش و اصلا هم درس نمیدادن ، فقط یه برگه امتحان دی ماه و یکی هم خرداد ماه خودشون به طور ساختگی درست میکردن بعد میبردن آموزش پرورش تحویل میدادن و برای هر یک نفر ۱ میلیون پول دریافت میکردن ، ۱ میلیون پول فقط واسه دو ورقه امتحان ساختگی ، حالا اومدن اون افراد رو سال ۱۳۹۸ جذب آموزش و پرورش کردن ، دیگه اون افراد به پیر مرد و پیر زن درس نمیدن بلکه برای بچه ی مردم که با هزار مشکل بزرگ کرده درس میدن ، حالا اون فرد که خودش کلاهبردار هست چطور میتونه بچه مردم رو تربیت کنه، بی تدبیری تو ایران موج میزنه ، باشد که نیروهای بازرسی در این مورد رسیدگی کنند
 • زهرا عبدالهزاده
  1399-04-29 18:02:05
  نمیشه تو شرایط سنی تجدید نظر بشه وهمچنین مهندسی کشاورزی کلیه گرایشها رو بزارن چون بالاخره اساس همه گرایشها تقریبا مثل همه
 • محسن
  1399-04-31 03:34:45
  سلام......لیسانس جغرافیا دارم، متولد1/1/64 هستم... میتونم تو ازمون شرکت کنم؟
  • خانم اسفندیاری
   1399-05-02 20:57:28
   سلام دوست عزیز. با شرایط سنی سال قبل خیر . دفتر چه راهنمای امسال وقتی منتشر شد ببینید.
 • محسن
  1399-04-31 03:35:43
  شرایط سنی رو باید بردارن
 • حسین روحانی
  1399-04-31 22:36:23
  سلام آیا سابقه بیمه تامین اجتماعی در شغلهای خصوصی از شرط سنی کسر می شود یا نه
 • فتحی پور
  1399-05-01 23:42:05
  ای بابا پس ما که فوق لیسانس مدریت بازرگانی هستیم چی؟نگید که نهاداجرایی هست که....
 • ؟؟؟
  1399-05-09 13:40:16
  سلام میتونم با مدرک کارشناسی حقوق درآزمون اموزش وپرورش شرکت کنم...برای آموزش ابتدایی
 • لیدا قربانی
  1399-05-09 23:32:46
  سلام من لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی گرفتم.سوالم اینه که میتونم تو ازمون اموزش و پرورش به عنوان معلم الهیات و معارف اسلامی ثبت نام کنم. تو دفترچه سالهای قبل میگفت که در خود مدرک باید عنوان رشته و زیر گروه ذکر شده باشه.
 • میلاد
  1399-05-11 10:32:46
  یعنی خداوکیل همین کارا رو میکنید اموزش و پرورش داره روز به روز زمین میخوره، آخه رشته مدیریت نباید جزو رشته ها باشه، بعد مهندسی سرامیک؟ مهندسی علوم باغی؟ مهندسی پشم افزار؟ دیگه آبیاری گیاهان زیر دریایی هم میگرفتید.

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مسئولین سایت پرمحتوا ویکی گرام.

ببخشید در مورد بورسیه ها در قسمت شرایط  بعضی از بورسیه ها نوشته داشتن مدرک زبان ولی در بعضی ها نوشته مهارت داشتن در زبان.میخواستم بدونم بین این دو شرط تفاوتی وجود داره؟یعنی در همه ی بورسیه ها باید مدرک ربان فرستاده بشه یا نه؟

و اینکه برای پزشکان عمومی امکان تحصیل در مقطع Phd در خارج از کشور وجود داره؟ و اگر وجود داره نیازی به تطبیق مدارک هست یا فقط ارسال مدارک کافیه؟

تشکرفراوان
3 روز پیش

سلام آیا در حال حاضر دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در ایران وجود داره؟
4 روز پیش

سلام برای رشته مددکاری اجتماعی چه نوع بورسیه هایی وجوودارد؟به کدام کشورها؟
1 ماه پیش