آزمون جی‌ آر‌ ای تخصصی زیست شناسی (GRE Biology Test)


آزمون جی‌ آر ای عمومی یا همان جی آر ای جنرال، آزمونی است که معمولا تمام دانشگاههای آمریکایی از شما آن را درخواست می‌کنند. با این حال نیاز به جی آر ای تخصصی یا همان جی آر ای سابجکت (GRE Subject) در همه دانشگاههای فوق ضروری نیست و بستگی به رشته تحصیلی ممکن است از ما این مدرک خواسته شود و یا اعلام شود که به آن نیازی نیست. جی آر ای سابجکت تقریبا آزمونی استاندارد است که تقریبا در تمام دنیا شناخته شده است به طوری که حتی برخی از دانشگاههای اروپایی نیز از شما جی آر ای سابجکت بخواهند. موردی که به عنوان مثال در بعضی از دانشگاههای کشور ایتالیا دیده می‌شود. در این نوشتار قصد داریم تا شما را با چهارچوب آزمون جی آر ای تخصصی یا همان جی آر ای سابجکت زیست شناسی آشنا نماییم.

نمای کلی آزمون
آزمون شامل حدودا ۱۸۸ سوال پنج گزینه‌ای می‌باشد. محتوای آزمون در سه بخش دسته بندی شده است: زیست شناسی سلولی و مولکولی، زیست شناسی ریزجانداران و بوم شناسی و فرگشت. علاوه بر نمره مجموع، نمره داوطلب در هر بخش نیز به صورت جداگانه گزارش می‌شود.
 
بررسی محتوای آزمون
در ادامه به صورت تقریبی مشخصات هر بخش از آزمون و اهمیت آنها قرار داده شده است.

زیست شناسی سلولی و مولکولی (۳۴-۳۳٪)
مطالب پایه مربوط به زیست سناسی سلولی، ژنتیک و زیست شناسی مولکولی در این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تاپیکهای اصلی بخش ساختار و عملکرد سلولی عبارت‌اند از سلولهای پروکاریوت و یوکاریوتی، مسیرهای متابولیسمی و نحوه عملکرد‌ آنها، سطوح سلولی و دینامیک غشا، اندامک‌ها، اسکلت مولکولی و چرخه سلولی. مطالب اصلی مورد سوال در زمینه ژنتیک و زیست شناسی مولکولی عبارت است از ویروس‌‌ها، کروماتین‌ها، ساختار کروموزومی، سازمان ژنومی و حفظ و تنظیم بیان ژن. همچنین پایه سلولی مصونیت ایمنی و مکانیزم تعامل آنتی‌ژن-آنتی‌بادی نیز در این بخش پوشش داده می‌شوند. علاوه بر موارد گفته شده به روشهای تجربی (آزمایشگاهی) نیز پرداخته می‌‌شود.

الف- ساختار و عملکرد سلولی (۱۶-۱۷٪)
 ۱- ترکیبات زیستی
       ساختارهای ماکرومولکول‌ی و پیوندی
       منشا غیرزیستی مولکولهای زیستی
 ۲- فعالیت آنزیمی، اتصال گیرنده و تنظیم
 ۳- مسیرهای اصلی متابولیسمی و تنظیم
      تنفس، تخمیر و فوتوسنتز
     سنتز و تجزیه ماکرومولکولها
     کنترل هورمونی و پیام رسان‌های درون سلولی
 ۴- دینام غشا و سطح سلول
     انتقال، درون بری و برون بری
     پتانسیل الکتریکی و مواد انتقال دهنده
     مکانیزم تشخیص سلول، انتقال و ارتباط بین سلولی
     دیواره سلولی و ماتریکس خارج سلولی
 ۵- اندامک‌ها: ساختار، عملکرد، سنتز و هدف گذاری
      هسته، میتوکندری و پسلاتیدها
      شبکه آندوپلاسمی و ریبوزومها
      دستگاه گلژی و وزیکولهای ترشحی
      لیزوزوم، پراکسیزوم و واکوئل‌ها
 ۶- اسکلت سلولی: تحرک و شکل
      رشته‌های حد واسط
      سیستمهای مبتنی بر اکتین
      تاژک باکتریایی و حرکت
      سیستمهای مبتنی بر میکروتوبول‌
 ۷- چرخه سلولی: رشد، تقسیم و تنظیم (شامل انتقال سیگنال)
 ۸- روشها
     میکروسکوپی (الکترونی، نوری، فلوئورسانسی و ...)
     جداسازی (سانتریفیوژ، فیلتراسیون ژلی، PAGE و FACS)
     ایمنی شناسی (وسترن بلاتینگ، ایمونوهیستوشیمی، ایمونوفلوئورسانس)

ب- زیست شناسی مولکولی و ژنتیک
 ۱- مبانی ژنتیک
     وراثت مندلی
     تحلیل شجره نامه
     نقشه برداری ژنی
     ژنتیک پروکاریوتی (تبدیل، انتقال و اتصال)
 ۲- کروماتین و کروموزوم
     هسته‌ها
     هسته مون
     صدمات کروموزمی
     کروموزوم‌های پلی‌تن
 ۳- سازمان توالی ژنی
     اینترون‌ها و اگزون‌ها
     دی‌ان‌ای تکراری و تک نسخه
     سازه‌های جابجاشدنی
 ۴- نگهداری ژنوم
     تکثیر دی‌ان‌ای
     جهش و تعمیر دی‌ان‌ای
 ۵- بیان ژن و تنظیم در یوکاریوت‌ها و پروکاریوت‌ها: مکانیزم
     اپران
     عوامل رونویشی
     سنتز آران‌ای و پروتئین‌
     پروموترها و افزاینده‌ها
     فرایند پردازش و اصلاح آران‌ای و پروتئین
 ۶- بیان ژن و تنظیم: اثرات
     اپی‌ژنتیک
     کنترل توسعه نرمال
     سرطان  و انکوژنها
     بیان ژن (میکرو آرایه‌ها)
     تنظیم بیان ژن با کمک RNAi (مانند siRNA)
 ۷- ایمونوبیولوژی
      سنتز و تنوع آنتی بادی
      تعامل آنتی‌زن-آنتی‌بادی
      مبانی سلولی مصونیت ایمنی
 ۸- باکتریوفاژ، ویروس‌های حیوانی و گیاهی
       تعامل سلول میزبان ویروس
       ژنومهای ویروسی، تکثیر و تجمع
 ۹- روش دی‌ان‌ای نوترکیب
       بلاتینگ و هیبریداسیون
       واکنش زنجیزه پلیمراز
       اندونوکلئازهای محدودکننده
       اجزای محدود کننده طول چندریختی
       کلون دی‌ان‌ای، توالی یابی و آنالیز

زیست شناسی ریزجانداران (۳۴-۳۳٪)
ساختار، فیزیولوژی، رفتار و رشد موجودات زنده در این بخش مورد سوال قرار می‌گیرد. سرفصلهای مورد سوال عبارت‌اند از تهیه مواد مغذی و پردازش، تبادل گاز، انتقال داخلی تنظیم مایعات، مکانیزم کنترل و افکتورها و تولید مثل در ریزاندامگان اتوتروف و هتروتروف. پاسخ به محرکهای محیطی، فیلوژنتیک یا تبارزایش و ریخت زایی از دیگر موضوعات مورد پوشش هستند.

الف- ساختار حیوانی، عملکرد و سازمان‌دهی (۱۰٪)
 ۱- تبادل با محیط
     انرژی
     تبادل گاز
     تغذیه و تبادل آب و نمک 
 ۲- انتقال داخلی و تبادل
      سیستم های گردش خون ، تنفسی ، دفع کننده و دستگاه گوارش
 ۳- پشتیبانی و حرکت
     سیستمهای حرکتی (تاژکی، مژگانی و ماهیچه‌ای)
     سیستمهای پشتیبانی (داخلی، خارجی و هیدرواستاتیک)
 ۴- مکانیزمهای کنترل و پیوستگی
     سیستمهای غذذ ذرون ریز و عصبی
 ۵- رفتار (ارتباط، جهت‌گیری، یادگیری و غریزه)
 ۶- سرعت سوخت و ساز (دما، ابعاد بدن و فعالیت)

ب- تولید مثل جانوری و رشد (۶٪)
 ۱- ساختارهای تولید مثلی
 ۲- میوز، گامت‌زایی و باروری
 ۳- مکانیزم کنترل خارجی (دوره نوری)
 ۴- توسعه اولیه (قطبیدگی، شکافت و گاسترولاسیون)
 ۵- فرایندهای توسعه (القا، دترمینیشن، تمایز، ریخت زایی و دگردیسی)

ج- ساختار گیاهی، عملکرد، سازمان‌دهی، با تاکید بر گل دهی گیاهان (۷٪)
 ۱- تغذیه مواد معدنی
 ۲- انتقال آب شامل جذب و تعرق
 ۳- اندام‌ها، سیستمهای بافتی و بافتها
 ۴- انتقال و نگهداری در بافت آبکشی
 ۵- فرایندهای دارای انرژی گیاهی (تنفس و فوتوسنتز) 

د- تولید مثل گیاهی، رشد و توسعه با تاکید بر گل‌دهی گیاهی (۵٪)
 ۱- میزو و هاگ‌زایی
 ۲- گامت‌زایی و باروری
 ۳- ساختارهای تولید مثلی
 ۴- جنین‌زایی و توسعه بذر
 ۵- مریستم، رشد، ریخت‌زایی و تمایز
 ۶- مکانیزمهای کنترل (هورمون‌ها، دوره نوری و نورگرایی)

ه- تنوع حیات (۶٪)
 ۱- باستانیان
     ریخت شناسی، فیزیولوژی و شناسایی
 ۲- باکتری‌ها
     ریخت شناسی، فیزیولوژی و شناسایی
 ۳- آغازیان
     روابط فیلوژنتیک
     مشخصات عمده تشخیص
     اهمیت (اوتریفیکاسیون ، بیماری)
     تک یاخته، آغازیان هترتروف (کپک مخاطی و آب کپک) و آغازیان اتوتروف
 ۴- قارچ
     گلسنگ‌ها
     چرخه عمومی زندگی
     مشخصه‌های بارز شاخه (تولید مثل جنسی، غیرجنسی و گیاهی)
     اهمیت (تجزیه، زیست تخریب پذیری، آنتی‌بیوتیک‌ها و بیماری زایی)
 ۵- زندگی جانوری با تاکید بر شاخه‌های اصلی
     روابط فیلوژنتیک
     مشخصات عمده تشخیص
 ۶- زندگی گیاهی با تاکید بر شاخه‌های اصلی
     تناوب نسل‌ها
     روابط فیلوژنتیک 
     مشخصات عمده تشخیص

بوم شناسی و فرگشت (۳۴-۳۳٪)
تعامل ارگانیزم‌ها و محیط آنها و اصول زیستی از مواردی هستند که این بخش مورد پرسش واقع می‌شوند. موضوعات بوم شناسی مورد پرسش گستره‌ای از سازگاری فیزیولوژیکی تا عملکرد اکوسیستم‌ها را شامل می‌شود. اگر چه توجه بر روی مبانی و اصول است، برخی از سولات ممکن است به مشکلات محیطی نیز بپردازند. موضوعات تحت پوشش در بخش فرگشت شامل گستره‌ای از مبانی ژنتیک تا فرایندهای فرگشتی و نتایج آن می‌شود. فرگشت در سطح مولکولی، فردی، جمعیتی و بالاتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. برخی از مهارتهای کمی مانند تفسیر مدلهای ساده ریاضی نیز ممکن است مورد پرسش واقع شوند.

الف- بوم شناسی (٪۱۷-۱۶)
 ۱- تعامل محیط/ارگانیسم
     بوم شناسی فیزیولوژیکی
     الگوهای زیست جغرافیایی
     الگوهای موقتی (نوسانات فصلی)
 ۲- بوم شناسی رفتاری
     انتخاب زیستگاه
     دسترسی به منابع
     سیستمهای اجتماعی
     سیستمهای جفت گیری
 ۳- بوم شناسی جمعیت
       دینامیک/تنظیم جمعیت
       دموگرافی و استراتژی‌های تاریخچه زندگی
 ۴- بوم شناسی جامعه 
     تغییر و توالی
     تنوع و ساختار جامعه
     تعاملات مستقیم و غیرمستقیم گونه‌ها
 ۵- اکوسیستم‌ها
     چرخه شیمیایی
     بهره وری و جریان انرژی

ب- فرگشت (۱۷٪-۱۶)
 ۱- تنوع ژنتیکی
     معادله هاردی-واینبرگ
     سطح‌ها (چندریختی و وراثت پذیری)
     الگوهای فضایی (clines and ecotypes)
     منشا (جهش، ارتباط، نوترکیبی و تغییرات کروموزومی)
 ۲- فرایندهای فرگشت خرد و کلان
     شارش و رانش ژن
     ارتباط و تبادلات ژنتیکی
     انتخاب طبیعی و دینامیک آن
     سطوح انتخاب (افراد و گروه‌ها)
     انتخاب طبیعی و فرگشت ژنتیکی
     نسبتهای نوکلئوتید مشابه / نامشابه
 ۳- پیامدهای فرگشتی
     هم‌فرگشتی
     گونه زایی
     سیستماتیک و فیلوژنی
     تناسب اندام و سازگاری
     همگرایی، واگرایی و انقراض
 ۴- تاریخچه زندگی
     منشا حیات
     آثار فسیلی
     انتقال جانبی توالی ژنتیکی
     دیرینه شناسی و پالئوکولوژی

لازم به توضیح است که موارد شرح داده شده در بالا سرفصلهای کلی مورد پرسش در آزمون هستند که به طور معمول در یک آزمون جی‌ آر ای تخصصی در رشته زیست شناسی پوشش داده می‌شوند و هدف از معرفی آنها آشنا کردم داوطلب با کلیت آزمون است. بهتر است که داوطلبان بدانند هدف اصلی آزمون جی آر ای تخصصی در هر رشته‌ای محک زدن دانش پایه داوطلبان است لذا در وحله اول بایستی تقویت دانش پایه اصلی‌ترین اولویت مخاطبین در این آزمون باشد.

نمونه سوال آزمون
به منظور آشنایی بیشتر با آزمون، می‌ةوانید یک نمونه از آزمون جی آر ای تخصصی رشته زیست شناسی که به صورت رسمی توسط پایگاه ای‌ تی اس (ETS)  منتشر شده است را از اینجا دانلود نمایید.

➕ بیشتر بخوانید:
معرفی بهترین منابع برای آزمون جی آر ای (GRE)
آزمون جی‌ آر‌ ای تخصصی شیمی (GRE Chemistry Test)
آزمون جی‌ آر‌ ای تخصصی ریاضی (GRE Mathematics Test)

 

0 دیدگاه

تاکنون دیدگاهی برای این پست درج نشده است!

سوال یا دیدگاه شما (پاسخ از کاربران و کارشناسان ویکی گرام )

captcha

آخرین توئیت ها

#مهاجرت 
سلام
اگه مدرک لیسانس و ارشدمون غیرمرتبط باشه میتونم واسه دکتری فاند بگیریم؟
8 ماه پیش

سلام ارشد ریاضی محض ازدانشگاه فردوسی دارم و سنم۳۴سال هست، میخام بدونم که بامعدل ارشد۱۵/۵و اینکه بدون داشتن مقاله میتونم ازکشوری برای دکتری بورسیه بگیرم؟ممنونم میشم راهنمایی فرمایید.
1 سال پیش

سلام بنده دارای مدرک دکترا در رشته مدیریت مهندسی پروژه از دانشگاه برکم اسپانیا بوده و دارای 32 سال سابقه کار در شرکت ملی نفت هستم. می خواستم ببینم که چگونه می توانم از قانون جدید تخصیص ویزای طلایی اقامت امارات به دارندگان مدرک دکترا استفاده نموده و تقاضا بدهم و اینکه توصیه خاصی برای بنده دارید یا خیر؟ با تشکر
2 سال پیش