19 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

18 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

17 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

14 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

14 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

13 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

10 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

10 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

10 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

10 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

07 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

07 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

06 فروردین، 1399 توسط گروه نویسندگان

آخرین توئیت ها

سلام دوستان عزیز!
من ارشد فلسفه دارم، زبان تدریس کردم، مقاله به زبان انگلیسی و فارسی دارم، یکی از پایان نامه هایم به زبان انگلیسی است. برای دکترا در رشته فلسفه علوم اجتماعی یا فلسفه سیاست در فرانسه امکانس هست. لطفاً راهنماییم کنید!
5 روز پیش